You are currently viewing ประชุมหารือผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์

ประชุมหารือผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์

     เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ส่วนบริหารศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ ได้จัดประชุมหารือผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ ณ ห้องประชุม 8228 อาคารบริภัณฑ์ ชั้น 2 โดยมีผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา หัวหน้าส่วนบริหารศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม