You are currently viewing ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. กาญจนบุรี

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. กาญจนบุรี

    17 กันยายน 2566 ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. กาญจนบุรี ด้วยความร่วมแรง ร่วมใจของชมรมนักศึกษา ชมรมบัณฑิต มสธ. จังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ได้ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ให้กับนักศึกษาใหม่ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  สีสุขใส อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เป็นวิทยากรปฐมนิเทศ ร้อยตรีฑิฆัมพร ค่ายหนองสวง ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปีการศึกษา 2565 เป็นวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง การสัมภาษณ์บัณฑิตที่ประสบความสำเร็จ และกิจกรรมชมรมนักศึกษา “พี่พบน้อง”

เพราะทุกคนคือพี่น้องกัน “เขียว-ทอง ไตรบุรี” (สุพรรณบุรี – ราชบุรี – กาญจนบุรี)