นายวิรัช อธิรัตนปัญญา

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.กาญจนบุรี

นางสาวณัฐสุรางค์ สาสุขจิต

นักวิชาการศึกษา

นางสาวศศิวิมล ศิริสมบูรณ์

พนักธุรการ

นายรชตวรรณ พชรบวรมงคล

จ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถ)

นางสาวสุตาภัทร น้อยการนา

จ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)