ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. กาญจนบุรี กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ได้ดำเนินงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการดำเนินงานของสำนักบริการการศึกษา พ.ศ. 2564 

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการการศึกษา และพัฒนาเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

                     1. บริการการศึกษาแก่นักศึกษาและประชาชน

                     2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของ มสธ.

                     3. สร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในการให้บริการการศึกษาทางไกล

                     4. อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น